Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học B Vĩnh Phú Đông

Xã Vĩnh Phú Đông
07813780081
c1thbvpd.ppl@sobaclieu.edu.vn